СТАЖУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ

12.04.2016 20:44

У рамках проекту “EcoBRU”  543707-TEMPUS-1-2013-1-DE TEMPUS-JPHES TEMPUS IV “Ecological Education for Belarus, Russia and Ukraine”, виконавцем якого є ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» проходило стажування науковців університету – професора Н.І. Коцур,  доцентів О.Б. Скляренко та К.В  Ковальської в країнах Європейського Союзу.  
          
 21 - 26.02. 2016 р. в Латвійському університеті (м. Рига, Латвія) проходило стажування професора, завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін і  валеології Коцур Надії Іванівни  за програмою «Екологізація освіти: розробка та впровадження програм». 
Під час стажування Н.І. Коцур ознайомилася із програмами орієнтованих курсів із екологічної освіти для бакалаврів та магістрів, їх змістовним наповненням та прийняла участь в низці семінарів, проведених провідними науковцями Латвійського університету – доктором Юрісом Бендерсом,  асоційованим професором Джиною Діманте, деканом факультету біології Академічного центру природничих наук, доктором Нілсом Ростоксом та доктором цієї наукової установи Рітою Бірціною. 
Програма стажування включала ознайомлення з наступними орієнтованими курсами:
концепція екологічної освіти; 
екологічна хімія навколишнього середовища;
оцінка стану навколишнього середовища (ОСО); 
екологічний менеджмент;
екологічна економіка;
екологічний дизайн, впровадження екологічних курсів;
природничі науки в екологічному навчанні;
кваліфікація майбутніх учителів в галузі природничих наук.
Стажування проходило на факультетах економіки і управління та Академічному центрі природничих наук.          
Під час проведення семінару «Концепція екологічної освіти Латвії» доктор Юріс Бендерс презентував 5 програм для підготовки бакалаврів з екології різних вузів (Латвійського університету, Рижського технічного університету та Ліпайського університету), а також докторські програми Латвійського і технічного університетів. Аналіз програм  свідчить, що всі вони спрямовані на стійкий розвиток навколишнього середовища. 
       У процесі стажування доктором Юрісом Бендерсом була надана методична допомога при розробці програм з екологічного менеджменту та дизайну. Всі учасники стажування отримали пакет інформаційного та навчально-методичного супроводу з розробки та впровадження екологічних програм для бакалаврів та магістрів.
         Декан факультету економіки і управління, асоційований професор Джіна Діманте ознайомила з роботою  факультету та презентувала навчальні програми з орієнтованих курів екологічної економіки. На факультеті навчається 2 250 студентів, працює 57 викладачів, серед яких 19 професорів. Основні  напрямками підготовки бакалаврів і магістрів на факультеті:  економіка, бізнес і управління, міждисциплінарний напрям зі стійким розвитком навколишнього середовища, спрямований на довготривалість, інформаційно-комунікаційні технології, благополуччя.    
Під час стажування відбулося також ознайомлення з історією Латвійського університету та Академічного центру природничих наук, Національною бібліотекою Латвії. 
Латвійський університет (латв. Latvijas Universitāte), абои ЛУ (LU) —  найбільший університет Латвії. Заснований в 1919 році. В його складі функціонує 13 факультетів (біологічний, комп’ютерних наук, економіки і управління, фізики й математики, географії і наук  про Землю, історії і філософії, гуманітарних наук, юридичний, хімічний, медичний, педагогіки, психології і мистецтва, суспільних наук, богословський) та 20 наукових установ,  навчається понад 20 000 студентів. Освіта в університеті дає академічні і професійні знання. В ЛУ можна отримати академічну ступінь бакалавра або магістра в галузі гуманітарних, педагогічних, соціальних, природничих наук та медицини, а також професійну кваліфікацію дипломованого лікаря, учителя, соціального працівника лікаря-спеціаліста, економіста, перекладача та ін. Докторські програми дозволяють отримати ступінь доктора у вибраній галузі наук. ЛГ пропонує освоїти такі                     міжуніверситетські магістерські програми: «Дієтологія», «Мови і культура країн регіону Балтійського моря» та міжнародні магістерські програми  «Педагогіка в умовах мультикультурного середовища», «Єропеїстика» та ін.  Латвійський університет сформувався як університет дослідницького типу, який посідає одне із провідних місць у Європі та входить в рейтинг найпрестижніших університетів світу.  Впродовж навчання студентам надається можливість приймати участь в міжнародних програмах обміну студентів. У рамках міжнародного обміну кожен рік приблизно 400 студентів ЛГ проходять навчання в зарубіжних вищих навчальних закладах, а ЛГ приймає на навчання 300 іноземних студентів.     
У 2014 р. був введений в експлуатацію Академічний центр природничих наук, побудований на кошти Європейського Союзу. Це сучасна скляна будівля, яка займає 7 поверхів, на яких розташовуються факультети природничих наук із сучасним технічним обладнанням, бібліотека, обладнана найновішими інформаційними носіями, оранжерея.  Декан факультету біології доктор Нілс Ростокс ознайомив із факультетом, який було засновано в 1944 р. На факультеті навчається 350 студентів (200 бакалаврів, 100 магістрів, 50 докторантів), працює 6 професорів, 15 асоційованих професорів, 10 доцентів, 17 лекторів, викладачів.  Факультет обслуговує  7 кафедр. Бакалаврська програма включає 180 кредитів, тривалістю навчання 3 роки; магістерська програма 30 кредитів, докторська програма 216 кредитів (3 роки навчання за індивідуальними програмами).      
Програма стажування включала також відвідування і ознайомлення з роботою екологічного полігону в Гетліні, що знаходиться на відстані 25 км від Риги. Hetliņi EKO – високотехнічне підприємство, яке займається екологічною утилізацією твердих побутових відходів в Латвії і Прибалтиці. Полігон функціонує з початку 70-х рр. ХХ ст.  і займає площу 70 га.  Головні завдання екологічного полігону, спрямовані на такі аспекти навколишнього середовища: зниження подальшого забруднення атмосфери і води; раціональне використання сміттєвого газу для вироблення енергії і тепла; переобладнання сміттєзвалки «Гітліні» на сучасний полігон побутових відходів. З діяльністю полігону пов’язані такі значимі аспекти навколишнього середовища, як утворення інфільтрату і викликане ним забруднення поверхневих і ґрунтових вод; забруднення атмосфери, викликане сміттєвим газом, який спричиняє «парниковий ефект» і сприяє глобальному потеплінню та менш значимі аспекти, такі як запахи і шуми, забруднення околиць місцевості, наявність птахів, гризунів тощо. У зв’язку з цим сміттєвий газ, який утворюється в спеціальних контейнерах, поставляється в енергоблок, спалюється і перетворюється в енергію, а всі стічні води збираються і очищуються. Таким чином вплив відходів на навколишнє середовище зведено до мінімуму. Електроенергія, яка утворюється від спалювання сміттєвого газу використовується також для обігріву  теплиці площею 1 га, в якій вирощують помідори.
Отже, проведене стажування в Латвійському університеті сприяло поглибленню знань з таких орієнтованих курсів  як екологічний менеджмент, екологічна економіка, екологічна хімія, екологічний дизайн та ін., ознайомленню з програмами із зазначених курсів підготовки бакалаврів, магістрів та їх впровадженням в навчальний процес, навчально-методичним супроводом та інформаційним забезпеченням екологічних  дисциплін на факультеті економіки і управління та факультеті біології і хімії Академічного центру природничих наук, більш широкому  розумінню економічних, соціальних і політичних аспектів охорони навколишнього середовища для сталого розвитку країни.      
 
Сертифікат який засвідчує  стажування  професора, завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін і  валеології Коцур Н. І. в Латвійському університеті (м. Рига, Латвія)
Ще одним аспектом стажування у рамках Євро Союзу та проекту Еко БРУ було відвідання університетів Федеративної Республіки Німеччина у місті Падерборн та Бремен. У рамках цього кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземної філології і методики навчання Скляренко О.Б. знайомилася з аспектами розроблення та впровадження дистанційних курсів з розвитку екологічної компетентності педагогічних працівників професійної школи.
Програма стажування охоплювала екологічну та дидактичну складові. Зокрема, екологічна складова передбачала оволодіння знаннями з екологічного менеджменту, економіки відходів і захисту навколишнього середовища, організації системи охорони здоров’я та охорони праці в професійних школах. Дидактична складова стажування була присвячена оволодінню навичками проектування «навчальних полів» для підготовки учнівської молоді за робітничими спеціальностями та організації навчального процесу з урахуванням специфіки дуальної системи професійної освіти.
Учасники стажування відвідали муніципальне управління відходами й очищення міста Падерборна, Центр відновлення та утилізації відходів округу Падерборна, а також Інститут  технологій та будівництва й Технологічний центр міста Бремена, відділення Енерготехнологій Вищої школи та професійне училище у сфері автотранспорту міста Бремерхафена.
 


 

Назад

Контакт

© 2014 Усі права захищені.

cтворити безкоштовний сайтWebnode